martedi
18 stasera
gennaio
2022

Rai Sport 21:30

58
Freestyle - Coppa del Mondo (Sport)

Freestyle - Coppa del Mondo.
[continua]
Rai Sport 00:15

58
Sport Disabili (Sport)

Sport Disabili
[continua]

Rai Sport

06:00 - Perle di Sport
06:30 - Tg Sport TG Sport
08:00 - Perle di Sport
10:00 - Serie C
12:05 - Pattinaggio di figura
14:00 - Freestyle
15:20 - Freestyle
16:55 - Freestyle
18:15 - Perle di Sport
18:30 - Tg Sport TG Sport Sera
18:50 - Salto con gli Sci
20:10 - Salto con gli Sci
21:30 - Freestyle
22:40 - Freestyle
00:00 - Tg Sport TG Sport Notte
00:15 - Sport Disabili
01:20 - Perle di Sport
02:00 - Calcio